Zašto odvajati EE otpad?

Elektronički otpad je opasan otpad

Mnogi od Vas se pitaju kamo baciti neispravan bojler, pokvarenu perilicu, šporet, televizor ili staro računalo?

Elektronički uređaji sadrže nekoliko stotina različitih materijala. Neki od njih su nakon uporabnog vijeka uređaja ponovno iskoristivi, no mnoge tvari mogu biti vrlo štetne ako se s elektroničkim otpadom postupa nepravilno.Kako bi se spriječio štetan utjecaj tih tvari na okoliš i zdravlje ljudi, vrlo je bitno da se EE otpad sakuplja odvojeno od komunalnog otpada i zatim zbrinjava na ekološki prihvatljiv način.

ŠTETNE TVARI U EE OTPADU:

Teški metali – olovo, živa, kadmij, berilij

Opasne tvari – nezapaljiva sredstva koja sadrže brom (plastična kućišta), PVC, poliklorinski bifenili (PCB), kloro-fluoro-ugljik (CFC)

Primjeri primjene:

Olovo – lemni spojevi, CRT monitori, olovno-kiselinske baterije
Kositar - lemni spojevi
Bakar – bakrene žice, vodiči na tiskanim pločama
Aluminij – svi elektronički uređaji koji za rad koriste nekoliko vata struje
Željezo – metalna kućišta, učvršćenja
Silicij – staklo, tranzistori, integrirani krugovi (IC), tiskane ploče
Nikal i kadmij – NiCd punjive baterije
Litij – litij-ionske punjive baterije
Cink – oplata čeličnih dijelova
Zlato – oplata konektora, sobito u računalnoj opremi
Americij – dimni alarmi (radioaktivni izvor)
Živa – fluorescentne cijevi, nagibni preklopnici
Ugljik– čelik, plastika, otpornici – gotovo svi elektronički uređaji